Blog

Návody na budovanie pozitívnej dynamiky v tíme

Návody na budovanie pozitívnej dynamiky v tíme

16.04.2024

Kľúčovým faktorom pre úspech a plodnosť v práci sú vzťahy na pracovisku. Priaznivé interakcie medzi kolegami a nadriadenými môžu výrazne ovplyvniť spokojnosť, motiváciu a výkonnosť tímu. Ak chcete zlepšiť pracovné vzťahy vo vašej organizácii, zvážte tieto kroky:

 

Udržujte zdravé hranice:

Aj keď je dôležité budovať priateľské vzťahy na pracovisku, je nevyhnutné udržiavať profesionálny odstup a dodržiavať určité pracovné hranice. To zaisťuje, že sa v práci zachováva zdravá rovnováha medzi osobným a profesijným životom.

 

Rozvíjajte teambuilding aktivity:

Organizovanie rôznych team-building aktivít môže pomôcť zvýšiť dôveru a komunikáciu v tíme. Tieto aktivity môžu zahŕňať cvičenia na budovanie tímovej dôvery, spoločné projekty alebo dokonca len neformálne stretnutia mimo pracovného prostredia.

 

Všetky tieto kroky majú schopnosť pozitívne ovplyvniť vzťahy na pracovisku a prispieť k vytvoreniu zdravého a pozitívneho pracovného prostredia. Keď sa tímy cítia pohodlne a podporujú sa, budú dosahovať lepšie výsledky a budú efektívnejšie dosahovať svoje ciele.

Ako prekonať vyhorenie a opäť nájsť rovnováhu v živote

Ako prekonať vyhorenie a opäť nájsť rovnováhu v živote

09.04.2024

V dnešnom uponáhľanom svete sa stále viac ľudí stretáva s problémom vyhorenia. Ide o stav, kedy dlhodobý stres a vyčerpanie vedú k fyzickému a emočnému vyčerpaniu, čo môže mať závažné dôsledky na zdravie a pohodu jednotlivca. Avšak existujú spôsoby, ako tomuto stavu predchádzať a ako sa s ním úspešne vyrovnať, ak sa už prejaví. Tu je niekoľko tipov, ako bojovať proti vyhoreniu a ako znovu nájsť kontrolu nad svojím životom.

 

Stanovte si hranice: Venujte pozornosť svojim pracovným a osobným hraniciam a dodržiavajte ich. Učte sa odmietnuť žiadosti, ktoré sú pre vás príliš náročné.


Zachovajte si zdravý životný štýl: Stravujte sa zdravo, dbajte na dostatok spánku a vykonávajte pravidelnú fyzickú aktivitu. Tieto kroky sú kľúčom k udržaniu rovnováhy v tele aj mysli.


Pravidelné prestávky a relaxácia: Udeľte si pravidelné prestávky počas pracovného dňa a venujte čas relaxácii a zábave, ktorá vás nabije novou energiou.


Zamerajte sa na seba: Buďte citliví na svoje emócie a potreby a starajte sa o svoje fyzické aj duševné zdravie.

 

Vyhorenie je reálnym problémom, ktorý môže postihnúť každého z nás. Je dôležité byť si vedomý svojich hraníc a starostlivo sa starať o svoje zdravie. Ak sa cítite vyhorení, neváhajte požiadať o pomoc. Pamätajte, že zvládanie vyhorenia je proces, ale s pomocou správnych nástrojov a podpory môžete vyhorenie prekonať a znovu nájsť rovnováhu v živote.

Kľúč k neustálemu osobnému rozvoju

Kľúč k neustálemu osobnému rozvoju

02.04.2024

V dnešnej dobe, kde technologický pokrok a rýchle zmeny v pracovnom prostredí sú normou, je neustále vzdelávanie a osobný rast nevyhnutným faktorom pre úspech. Aby sme zaistili trvalý rozvoj našich schopností a kvalifikácií, je dôležité využiť dostupné príležitosti na vzdelávanie.

 

Zapojte sa do komunity
Aktívne zapojenie sa do odbornej komunity vám môže otvoriť množstvo príležitostí na získavanie nových poznatkov od ľudí, ktorí majú podobné záujmy a ciele. Účasť na rôznych konferenciách, seminároch a diskusiách vám umožní zdieľať svoje jedinečné skúsenosti, učiť sa od ostatných a rozširovať svoju sieť kontaktov. Interakcia s ľuďmi z vašej odbornej komunity môže priniesť nové perspektívy a podnietiť k ďalšiemu osobnému rastu.

 

Vzdelávanie a osobný rast sú investíciou do seba samého a môžu vám otvoriť dvere k novým príležitostiam. Držte sa kľúčových tipov, ako efektívne využiť príležitosti na osobný rozvoj, a neustále sa snažte zlepšovať. Vďaka tomu môžete dosiahnuť nielen profesijný úspech, ale aj osobnú spokojnosť.

Rovnováha osobného života a práce

Rovnováha osobného života a práce

26.03.2024

V súčasnej hektickej ére je dosahovanie rovnováhy medzi osobným a pracovným životom stále kritickejšie. V rámci tohto článku podrobne preskúmame kľúčové faktory vyvažovania osobného a pracovného života a poskytneme rady, ako dosiahnuť harmóniu medzi týmito dvoma sférami vášho života.

 

Plánovaný oddych

Stanovte si pravidelný čas na oddych v rámci vášho každodenného harmonogramu. Určte si čas na konkrétne aktivity, ktoré vám prinášajú potešenie a uvoľnenie.

 

Fyzická aktivita
Zahrňte do svojho života pravidelné fyzické cvičenie, ktoré nielen posilňuje vaše telo, ale aj uvoľňuje napätie a stres.

 

Kreatívna relaxácia
Venujte čas kreatívnym aktivitám, ktoré vás napĺňajú a uvoľňujú napätie, tieto činnosti môžu slúžiť ako výborný prostriedok na vyjadrenie emócií.

 

Meditácia a relaxačné techniky
Vyhľadajte si na internete techniky meditácie a hlbokého dýchania, ktoré znižujú a dosiahnutie duševný pokoj.

 

Aj oddych si vyžaduje vašu disciplínu a vedomý prístup k času. Keď budete schopní efektívne riadiť svoj čas a stanoviť si jasné priority, budete schopný balansovať medzi osobným a pracovným životom.

Generačná rôznorodosť v oblasti pracovného života

Generačná rôznorodosť v oblasti pracovného života

19.03.2024

V dnešnej dynamicky sa meniacej dobe sa nachádzame v prostredí s rozmanitými generáciami zamestnancov. Každá z týchto generácií prispieva do pracovného prostredia svojimi osobitnými skúsenosťami, hodnotami a perspektívami. Predtým, než sa podelíme o niekoľko tipov a stratégií pre zamestnancov, zistite, do ktorej generácie patríte.

 

Baby Boomers (1948 - 1963): Sú známi svojou dlhou pracovnou angažovanosťou v jednej firme, pričom im vďačíme za vytváranie stabilných pracovných vzťahov.
Generácia X (1964 - 1978): Táto skupina najviac oceňuje rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.
Generácia Y - Mileniáli (1979 - 1994): Táto generácia kladie dôraz na technologické inovácie, rozmanitosť a osobný rozvoj.
Generácia Z (1995 - 2010): Sú priaznivci digitalizácie, ich výraznou charakteristikou je očakávanie rýchleho kariérneho rastu.

 

Vzdelávanie


Mileniáli by mali hľadať skúsených kolegov ako mentorov. Ich cenné rady môžu slúžiť ako kľúč k osobnostnému a taktiež profesijnému rozvoju a kariérnemu postupu. Zároveň sa od generácie Baby Boomers a Generácie X očakáva, že budú podporovať svojich mladších kolegov. Poskytnite im oporu a zdieľajte svoje rozmanité skúsenosti v pracovnom prostredí.

 

Efektívne zvládanie a využívanie generačných rozdielov na pracovisku je kľúčom k vytvoreniu harmónie a produktivity v tíme. Organizácie, ktoré dokážu integrovať rozmanitosť svojich zamestnancov, majú v tejto dynamickej pracovnej oblasti väčšiu šancu na dlhodobý úspech.

Ako si vytvoriť úspešný životopis ?

Ako si vytvoriť úspešný životopis ?

12.03.2024

Životopis, známy tiež ako Curriculum Vitae, je nenahraditeľným nástrojom v procese hľadania si vysnívaného zamestnania. Kľúčovú úlohu zohráva hlavne jeho obsah a to pri tvorbe prvého dojmu. Tu sú kľúčové body, čo by mal obsahovať úspešný životopis.

 

Kontaktné údaje
Začnite svojim menom, titulom, súčasnou adresou, uveďte aj telefónne číslo a e-mail aby vás mal potencionálny zamestnávateľ kde kontaktovať. Ak je to relevantné môžete pridať aj odkazy na sociálne siete.

 

Osobné ciele
Do úvodnej časti môžete vložte stručný odsek, v ktorom odprezentujete svoje profesné ciele a schopnosti. Tým zamestnávateľovi o sebe poskytnete rýchli prehľad, nejde však o kľúčovú časť životopisu.

 

Vzdelanie
Vzdelanie uveďte v chronologickom poradí s názvom školy, dátumami absolvovania a dosiahnutým stupňom vzdelania, pridať môžete aj absolvovaný odpor.

 

Pracovné skúsenosti
Detailne popíšte predchádzajúce pracovné skúsenosti, taktiež v chronologickom poradí, uveďte názov spoločnosti, dobu trvania zamestnania a stručným popis vašich povinností.

 

Vaše schopnosti
Zhrňte všetky vaše relevantné schopnosti, certifikáty a kompetencie pre danú pozíciu o ktorú sa uchádzate. Taktiež uveďte úroveň ovládania jazykov a technických zručností.

 

O vás
Pridajte záľuby, silné stránky, dobrovoľníctvo alebo účasť na konferenciách, aby ste o sebe poskytli komplexnejší obraz.


Váš životopis je vašou vizitkou, a preto je nesmierne dôležité venovať sa detailom. Zverejňujte iba pravdivé informácie, aby ste neznižovali vašu dôveryhodnosť. Splnením týchto kľúčových aspektov zvýšite šance na úspech pri hľadaní zamestnania.

Vhodné prostredie pre prácu

Vhodné prostredie pre prácu

05.03.2024

Čo sú vhodné pracovné podmienky je veľmi relatívnym pojmom, pretože každý zamestnanec má odlišné preferencie a potreby. Napriek tomu však existuje niekoľko základných aspektov, ktoré, ak sú naplnené, umožňujú hovoriť o to, že vaše pracovné miesto je ideálne.


Rovnováha medzi pracovným a osobným životom


Nesmierne dôležitý je oddychu a relaxácie mimo pracovných hodín. To zahŕňa schopnosť odpojiť sa od pracovných povinností, keď skončí váš pracovný deň. Zamestnávatelia by mali rešpektovať hranice pracovného času a mimo pracovných hodín.


Negatívny príklad: Očakávanie, že zamestnanci budú k dispozícii 24 hodín, 7 dní v týždni, vrátane víkendov, sviatkov či dovoleniek, spôsobuje nadmernú pracovnú záťaž a nedostatočný odpočinok.


Možnosť rôznorodej práce


Rôznorodé pracovné projekty či úlohy môžu prácu dlhšie udržať zaujímavou a stimulujúcou. Pre osobnostný ale aj profesijný rozvoj je možnosť učiť sa nové veci a rozvíjať svoje zručnosti nesmierne dôležitá.


Negatívny príklad: Pridelenie zamestnancov na monotónne a jednotvárne pracovné miesto bez možnosti pracovať na rôznorodých úlohách a projektoch môže spôsobiť nudu a stratu motivácie.

 

Tieto aspekty môžu významne ovplyvniť vašu produktivitu, spokojnosť a pohodu pri práci. Je dôležité si uvedomiť, že ideálne podmienky pre prácu sa môžu líšiť v závislosti od povolania, preferencií a osobných okolností, preto je dôležité nájsť riešenie, ktoré najlepšie vyhovuje vašim potrebám a potrebám vašich zamestnancov.

Fyzická aktivita ako návyk, ktorý vám zlepší život

Fyzická aktivita ako návyk, ktorý vám zlepší život

27.02.2024

Medzi pozitívne návyky, ktoré majú schopnosť jednoducho a efektívne zlepšiť váš život, patrí pravidelná fyzická aktivita. Tento návyk prispieva nielen k zvýšeniu celkového blahobytu a vnútornej pohody, ale má aj pozitívny vplyv na vaše fyzické a mentálne zdravie.

 

Pravidelná fyzická aktivita je základom pre udržanie celkového zdravia. Nájdite si aspoň 30 minút denne na pohyb, a to buď v podobe prechádzky, behu, plávania alebo cvičenia v posilňovni.


Fyzická aktivita má jedinečnú schopnosť zlepšovať náladu a znižovať stres. Pri cvičení sa uvoľňujú endorfíny, známe aj ako hormóny šťastia, ktoré prispievajú k pozitívnemu psychickému stavu. Pravidelný pohyb je teda účinným prostriedkom na jednoduchšie zvládanie stresu.


Existuje mnoho rôznych foriem fyzickej aktivity, a preto je dôležité nájsť si aktivity, ktoré vás budú baviť, či už je to tanec, cyklistika, joga alebo iný šport.

 

Pridanie fyzickej aktivity do vášho života môže byť jedným z najcennejších krokov, ktoré povedú k zvýšeniu kvality vášho života. Pamätajte si však, že každý z vás je jedinečný, a preto sa nebojte a experimentujte s výberom návykov, ktoré vám zlepšia život.

Ako integrovať starostlivosť o zuby do firemných benefitov

Ako integrovať starostlivosť o zuby do firemných benefitov

20.02.2024

Význam ústnej hygieny prechádza hranice len estetického vzhľadu zubov a má priamy vplyv na celkový zdravotný stav. Poriadna starostlivosť o zuby a ústnu dutinu by preto mala byť prioritou nielen pre jednotlivcov, ale aj pre zamestnávateľov, ktorí chcú podporovať zdravie a produktivitu svojich zamestnancov.

Starostlivosť o zuby ako súčasť firemných benefitov

V súčasnej dobe sa stále viac zamestnávateľov snaží o to, aby ponúkali svojim pracovníkom komplexný balík benefitov, ktorý by zahŕňal nielen tradičné prvky, ako sú dovolenky alebo príspevky na dôchodkové sporenie, ale aj tie, ktoré sa zameriavajú na zdravie a pohodu zamestnancov.

 

Jednou z oblastí, ktorá sa čoraz častejšie objavuje v ponuke benefitov, je starostlivosť o zdravé zuby. Poskytovanie prístupu k dentálnej starostlivosti ako súčasti firemných benefitov môže mať pozitívny vplyv nielen na zdravie ústnej dutiny, ale aj na celkové zdravie zamestnancov, čím sa zvyšuje ich spokojnosť, lojalita voči spoločnosti a produktivita.

Prehľad, ako môže byť starostlivosť o zuby integrovaná do benefitov pre zamestnancov

Zabezpečenie zubného poistenia: Jedným z najpriamejších spôsobov, ako môžu zamestnávatelia integrovať starostlivosť o zuby do svojich benefitov, je poskytnutie zubného poistenia, ktoré pokrýva pravidelné preventívne prehliadky, čistenie zubov, ako aj čiastočné alebo úplné krytie nákladov na zubné ošetrenie a zákroky.

Programy úhrady nákladov na dentálnu starostlivosť: Ak nie je možné poskytnúť plnohodnotné zubné poistenie, zamestnávatelia môžu zvážiť vytvorenie programov, ktoré by čiastočne alebo úplne uhrádzali náklady na dentálnu starostlivosť svojich zamestnancov. Tieto programy môžu byť štruktúrované tak, aby podporovali pravidelnú preventívnu starostlivosť a zároveň pomáhali pokrývať náklady na naliehavé alebo komplexnejšie zákroky.

Flexibilné pracovné doby alebo voľné dni na dentálne návštevy: Umožnenie zamestnancom využívať flexibilné pracovné doby alebo poskytnutie voľných dní na návštevy zubného lekára môže zvýšiť pravdepodobnosť, že si nájdu čas na pravidelnú dentálnu starostlivosť, čo môže viesť k lepšiemu zdraviu ústnej dutiny a celkovému zdraviu.

Vzdelávacie programy a workshopy: Zvýšenie povedomia o dôležitosti dentálnej hygieny môže byť ďalším spôsobom, ako zamestnávatelia môžu prispieť k zlepšeniu zdravia svojich pracovníkov. Organizácia vzdelávacích seminárov alebo workshopov, ktoré by viedli odborníci na ústnu hygienu, môže zamestnancom poskytnúť cenné informácie o tom, ako sa starať o svoje zuby a predchádzať dentálnym problémom.

 

Integrácia starostlivosti o zuby do firemných benefitov nie je len investíciou do zdravia a pohody zamestnancov, ale aj do budúcnosti spoločnosti. Zdraví, spokojní a produktívni zamestnanci sú kľúčom k úspechu každej organizácie.

Praktické tipy pre firmy, ako začať

Zavedenie starostlivosti o zuby do firemných benefitov môže byť pre mnohé organizácie novým krokom. Aby bol tento proces čo najhladší a najefektívnejší, je dôležité mať jasný plán a postupovať systematicky. Tu sú niektoré praktické tipy, ako začať.

Ako vybrať poskytovateľa dentálnych služieb pre svojich zamestnancov

Začnite vypracovaním zoznamu potenciálnych poskytovateľov dentálnych služieb. Dôležité je zvážiť ich reputáciu, rozsah ponúkaných služieb, ceny a dostupnosť. Vyhľadávajte recenzie a odporúčania od iných podnikov alebo prostredníctvom online platforiem.

 

Analyzujte a porovnajte ponúkané dentálne plány z hľadiska pokrytia, výnimiek a spoluúčasti. Zamerajte sa na plány, ktoré najlepšie vyhovujú potrebám vašich zamestnancov, ako sú preventívna starostlivosť, ortodontické služby alebo zákroky spojené s nápravou zubov.

 

Vyhľadávajte poskytovateľov, ktorí sú ochotní prispôsobiť svoje služby špecifickým potrebám vašej firmy a vašich zamestnancov. Flexibilita v prispôsobovaní plánov môže byť kľúčová pre dosiahnutie najlepšej možnej starostlivosti.

 

Aby bol proces nárokovania jednoduchý a transparentný, je dôležité, aby mali zamestnanci ľahký prístup k informáciám o svojom pokrytí, vrátane príspevku na zubára, pokrytí zákroku u zubára a k poskytovateľom dentálnych služieb.

Návrhy na efektívnu komunikáciu tejto výhody zamestnancom

 1. Informačné stretnutia a semináre: Organizujte informačné stretnutia alebo semináre, kde môžu zamestnanci získať podrobné informácie o novom benefite, ako ho využívať a aké výhody im prináša.

 2. Distribúcia písomných materiálov: Vytvorte a distribuujte brožúry, letáky alebo e-maily, ktoré poskytujú prehľadnú informáciu o dentálnych benefitoch, vrátane podrobností o pokrytí, ako nárokovať služby a kontaktných údajov poskytovateľov.

 3. FAQ sekcia na internom webe: Vytvorenie často kladených otázok (FAQ) na firemnom intranete alebo webovej stránke môže poskytnúť zamestnancom rýchly prístup k informáciám, ktoré potrebujú, a zároveň znížiť počet opakovaných otázok na personálne oddelenie.

 4. Regulárna komunikácia: Udržiavajte pravidelnú komunikáciu o dentálnych benefitoch prostredníctvom interných bulletinov, e-mailov alebo sociálnych médií firmy, aby boli zamestnanci neustále informovaní o možnostiach a aktualizáciách súvisiacich so starostlivosťou o zuby.

Návody a odporúčania pre zamestnancov

Ako efektívne využiť benefit starostlivosti o zuby a zároveň udržať zuby a ďasná zdravé? Tu je niekoľko odporúčaní pre zamestnancov:

Ako zamestnanci môžu využiť tento benefit najefektívnejšie

Porozumenie pokrytiu: Najprv je dôležité, aby zamestnanci plne porozumeli, čo ich dentálny benefit pokrýva. Mali by si prečítať materiály poskytnuté zamestnávateľom a prípadne sa obrátiť na personálne oddelenie alebo priamo na poskytovateľa poistenia s akýmikoľvek otázkami.

Využitie preventívnej starostlivosti: Preventívne prehliadky a čistenie zubov sú často plne pokryté a sú kľúčové pre udržanie zdravia ústnej dutiny. Zamestnanci by mali využiť tieto služby v maximálnej možnej miere, aby predišli drahším a komplexnejším zákrokom v budúcnosti.

Plánovanie návštev: Návštevy u zubára by mali byť plánované vopred, ideálne v čase, ktoré minimálne ovplyvňuje pracovné povinnosti. Využitie flexibilných pracovných hodín alebo voľných dní na dentálne návštevy, ak sú k dispozícii, môže pomôcť zamestnancom zosúladiť starostlivosť o zuby so svojimi pracovnými záväzkami.

Dôkladné využitie benefitu: Zamestnanci by mali byť oboznámení s tým, ako maximálne využiť dostupné benefity, aké zákroky sú u zubára hradené poisťovňou, cez ktorú je benefit uplatňovaný. Tiež využitie ročných limitov na ošetrenie alebo akýchkoľvek dostupných bonusov za nevyužité benefity.

Odporúčania pre dennú ústnu hygienu a pravidelné návštevy zubára

Denná ústna hygiena: Základom zdravých zubov a ďasien je dôsledná denná ústna hygiena. Zamestnanci by mali čistiť zuby aspoň dvakrát denne kvalitnou zubnou pastou s obsahom fluoridu, používať zubnú niť na odstránenie zvyškov jedla a plaku z medzizubných priestorov a doplniť čistenie ústnou vodou.

Pravidelné návštevy zubára: Odporúča sa navštevovať zubára aspoň raz za šesť mesiacov na preventívnu prehliadku a dentálnu hygienu. Tieto návštevy pomáhajú odhaľovať potenciálne problémy včas a udržiavať ústnu dutinu v dobrom zdravotnom stave.

Zdravá strava: Konzumácia vyváženej stravy s obmedzeným množstvom cukrov môže znižovať riziko zubného kazu a iných dentálnych problémov. Zamestnanci by mali uprednostňovať potraviny bohaté na vápnik a fosfor, ktoré podporujú zdravie zubov a kostí.

Opatrenia proti stresu: Stres môže prispieť k problémom s bruxizmom (škrípanie zubami), čo môže viesť k opotrebovaniu zubnej skloviny a ďalším problémom. Nájdenie efektívnych spôsobov, ako zvládať stres, môže byť dôležitou súčasťou starostlivosti o ústnu hygienu.

 

Zahrnutie starostlivosti o zuby do benefitného programu pre zamestnancov môže významne prispieť k ich celkovému zdraviu a znižovať riziko vzniku vyššie uvedených zdravotných problémov. Poskytovanie prístupu k pravidelnej dentálnej starostlivosti nie je len investíciou do zdravia ústnej dutiny, ale aj do celkového zdravia a dobrej pohody zamestnancov.

 

Článok sme pre vás pripravili v spolupráci s:


Radka Žiaková, Obsahový špecialista na optimalizáciu webov z PoctiveSEO: Pomôžeme vám s viditeľnosťou webu, marketingom, PPC reklamou.

Ako si poradiť s nedeľnou neurózou ?

Ako si poradiť s nedeľnou neurózou ?

20.02.2024

Stres z pracovného týždňa je bežným aspektom nedele pre mnohých z nás. Zatiaľ čo niektorí úspešne zvládajú tento stres, iní sa ťažko vyrovnávajú s nervozitou a úzkosťami. Syndróm nedeľného večera vás môže zbaviť radosti z prežitých chvíľ počas víkendu a zobrať vám všetku motiváciu nevyhnutnú na začiatok týždňa. Ak pociťujete strach, negatívne myšlienky a úzkosť každú nedeľu, môže to byť prejav tohto syndrómu.

 

Nedeľná neuróza sa prejavuje rôznymi spôsobmi u každého jednotlivca. Najčastejšie sa začína v poobede a postupom času naberá na intenzite. Hlavnými prejavmi sú strach a úzkosť. Najčastejšie ide o stres z pracovných a školských povinností. Našťastie existujú spôsoby, ako úspešne zvládnuť tento stav.

 

Pomôže ranná produktivita


Nedeľná neuróza môže v niektorých prípadoch vplývať aj na nasledujúce pondelkové ráno. Často sa stáva, že z radostného víkendu prejdete rovno do chaotického a stresujúceho pondelkového rána. Pondelky sa však nedajú vymazať z kalendára, je dôležité nájsť si k nim nový prístup.


Po zobudení si doprajte čas, privstanete si a vyvetrajte miestnosť, pretože nič nie je osviežujúcejšie než ranný vánok. Doprajte si chvíľu a užite si šálku obľúbenej kávy alebo čaju a premyslite si, čo vás čaká počas dňa. Ak si privstanete dostatočne, vyskúšajte si krátku fyzickú aktivitu, cvičenie totiž môže pozitívne ovplyvniť náladu a motiváciu.

Pracovného prostredie bez ľudských interakcií ?

Pracovného prostredie bez ľudských interakcií ?

09.02.2024

Tradičné pracovné prostredie začína ustupovať do úzadia a prichádza doba digitalizácie, aizácie a nových foriem prác.

 

V tomto článku sa pozrieme na smer, ktorým sa uberá pracovné prostredie budúcnosti, a preskúmame, ako tieto zmeny ovplyvnia spôsob, akým pracujeme.

 

Čoraz viac sa oceňujú soft skills a schopnosť ľudskej interakcie keďže je doba aizácie a stroje nahrádzajú ľudí v rutinnych činnostiach. Aj napriek tomu, že stroje za nás dokážu splniť čoraz viac úloh ľudské kvality sú v pracovnej sfére stále nenahraditeľné. Soft skills sú primárne o schopnosti počúvať, interpretovať neverbálne prejavy a adekvátne reagovať na rôzne situácie.


Zamestnávatelia si už postupne začínajú uvedomovať hodnotu týchto komunikačných zručností. Súčasťou firemných kultúr sa stavajú rôzne kurzy, školenia a workshopy na rozvoj kritického myslenia, komunikačných zručností ale taktiež aj kreativity a tímovej spolupráce.


Zamestnanci s dobre rozvinutými soft skills maju na trhu práce obrovskú výhodu pretože dokážu reagovať na dynamické pracovné prostredie.

 

S inováciami, pribúdajúcou flexibilitou a dôrazom na ľudské interakcie budú technológie a ľudský potenciál v perfektnej symbióze čo nám otvorí nespočetne veľa možností.

11 tipov, ako obslúžiť návštevu v kancelárii

11 tipov, ako obslúžiť návštevu v kancelárii

27.10.2023

Každá kancelária by mala v prvom rade vyzerať reprezentatívne, a to nielen preto, aby ste sa v nej cítili príjemne vy, ale aj preto, aby vytvorila príjemné prostredie pre vašich klientov, zákazníkov, potenciálnych klientov, pracovných partnerov či dokonca budúcich zamestnancov. Jedným zo spôsobov, ako to dosiahnuť môže byť práve jedlo. Ako teda pripraviť elegantné pohostenie a budete k tomu potrebovať aj základnú kuchynskú výbavu

Ako vytvoriť príjemné prostredie? 

Ešte predtým, ako budete vymýšľať, ktorými pochutinami ohromíte návštevu, bude dôležité vytvoriť príjemné prostredie, v ktorom sa bude návšteva cítiť dobre. 

Čistota

Prvá na zozname je čistota. Dokonca aj špičkovo vybavená kancelária príde o svoj šarm, ak v nej bude špina a smrad. Dajte si záležať, aby bolo v kancelárii vyvetrané, povysávané, vynesené koše atď. Jednoducho, aby vyzerala príjemne a čisto. To isté platí aj pre riad, na ktorom budete pohostenie servírovať. Rôzne sklenené poháre, ktoré by vyzerali neumyto, môžu návštevu dokonca odradiť. 

Dekorácie

Téma dekorácie kancelárie môže byť pomerne zložitá. Tak, ako obyvatelia kancelárie aj návštevníci môžu mať diametrálne odlišný vkus. Niektorých viac osloví chladný minimalizmus, iní dávajú prednosť útulnému prostrediu plnému maličkostí. Snažte sa teda pri zariaďovaní kancelárie nájsť vhodný balans.

Svetlo

Veľmi dôležitý je aj prísun svetla. Snažte sa preto navodiť zrakovú pohodu. Ide o stav, v ktorom budete mať v kancelárii adekvátne osvetlenie, ktoré ani neoslňuje a súčasne poskytuje vhodnú intenzitu a teplotu. 

Sedenie

Bez ohľadu na to, či návšteva bude sedieť za stolom alebo na gauči, posedenie by malo byť pohodlné. Ak vaša návšteva bude písať, bude vhodnejšie, ak bude s vami sedieť za stolom. V prípade, že pôjde o stretnutie, pri ktorom sa budete primárne zhovárať, na vytvorenie uvoľnenejšej atmosféry zvolte gauč. 

Ovocie

Miska s ovocím nie je len veľmi estetickou dekoráciou, ale navyše má aj praktické využitie. Kedykoľvek môžete ponúknuť zdravou desiatou vašu návštevu aj kolegov. Dajte si len pozor, aby ovocie v miske bolo vždy čerstvé.

Pohostenie v kancelárii

Nápoje

Úplným základom sú teplé nápoje. Medzi povinnú výbavu do kancelárie teda patria keramické či sklenené hrnčeky na kávu alebo čaj. Nech už sa jedná o akokoľvek krátku návštevu, určite by ste nemali zabudnúť hosťom ponúknuť nápoj. Zabodovať môžete aj tým, ak ponúknete kávu z kvalitného kávovaru. 

Slané občerstvenie

Do kancelárie sa zväčša hodí jednoduché občerstvenie ako napríklad sendviče, bagety, chlebíčky alebo jednohubky. Nezabúdajte pri tom aj na alergie alebo iné stravovacie obmedzenia. 

Sladké občerstvenie

Keksy, drobné pečivo, dezerty alebo koláčiky neurazia takmer nikdy. Je tiež vhodné ponúknuť aj ovocie a zeleninu, ako osviežujúcu alternatívu k sladkému aj slanému pohosteniu. 

Dostatok riadu

Uistite sa, že máte dostatok tanierov, misiek, šálok ale aj príborov pre všetkých hostí. Bolo by veľmi nešťastné, ak by vám nejaké chýbali. 

Znalosť návštevy

Veľmi dôležité je, aby ste občerstvenie zvolili aj s ohľadom na hostí. Uistite sa, že ponúkané nápoje a jedlo sú v súlade s kultúrnymi, zdravotnými alebo inými preferenciami hostí. 

 

Dnes už takmer každá kancelária má aj svoju kuchynku. Aby príprava pohostenia v kancelárii bola čo najjednoduchšia, pomôcť môžu kuchynské pomôcky, ktoré vám uľahčia život

Tipy na záver

Na záver prinášame ešte zopár tipov, ako servírovať pohostenie v súlade s etiketou:

 

 • Vyhýbajte sa čajovým vrecúškam. Uvarte klasický sypaný čaj alebo prírodnú mletú kávu. 

 • Čaj aj kávu nalievajte v špeciálnej miestnosti, nie je to zvykom robiť v zasadacej miestnosti.

 • Kávu uvarte tesne pred podávaním.

 • Obrúsky neklaďte na tanierik pod šálku. 

 • Položte a odoberte šálky zo stola naľavo od osoby.

 • Kávu a čaj začnite ponúkať hneď na začiatku a znova asi po hodine. 

 • Ponúknite svojim hosťom aj vodu, džús, minerálku, najlepšie vychladenú.

 • Nezabudnite na stôl položiť aj obrúsky.

 • Sladkosti a sušienky podávajte na podnose.

 • K citrónu položte aj vidličku.

 • Mlieko podávajte v samostatnej nádobe (ponúknite aj rastlinné mlieko, v prípade, že niekto bude trpieť intoleranciou na laktózu alebo sa vyhýba mliečnym produktom)


Natália Várošová, Obsahový špecialista na optimalizáciu webov z PoctiveSEO

Jesenná Depresia a Jej Vplyv na Pracovný Výkon: Zvládanie a Riešenia

Jesenná Depresia a Jej Vplyv na Pracovný Výkon: Zvládanie a Riešenia

25.10.2023

Príchod jesene prináša niečo viac ako len meniace sa farby listov. Pre mnohých z nás, vrátane brigádnikov, sa s ňou viaže aj problém s jesennou depresiou, čo môže mať výrazný vplyv na náš pracovný život. Tu sa pozrieme na to, čo jesenná depresia znamená, aké sú jej príznaky, a aké sú možné riešenia.

 

Čo je jesenná depresia a čo ju spôsobuje?

 • Jesenná depresia, alebo sezónna afektívna porucha (SAD), je psychický stav, ktorý sa obvykle objavuje počas chladných mesiacov, najmä v jeseni a zime.
 • Je spôsobená nedostatkom svetla, ktorý má vplyv na hormonálne zmeny a biochemické procesy v mozgu.
 • Svetlo ovplyvňuje produkciu hormónov, ako je melatonín a serotonín, ktoré sú zodpovedné za reguláciu nášho spánku, nálady a celkového psychického stavu.

Príznaky jesennej depresie:

 • Znížená energia a únava
 • Strata pracovnej motivácie
 • Zmeny nálady a podráždenosť
 • Odstúpenie od kolegov a priateľov
 • Zhoršená schopnosť sústrediť sa

 

Ako zvládať jesennú depresiu:

 • Svetelná terapia: Používanie svetelnej terapie na simuláciu denného svetla môže pomôcť zmierňovať príznaky jesennej depresie a zlepšiť náladu a energiu.
 • Fyzická aktivita: Pravidelné cvičenie môže zvýšiť hladiny endorfínov a pomôcť zlepšiť náladu a energiu.
 • Zdravá strava a životný štýl: Zdravý stravovací režim, dostatok spánku a techniky na zvládanie stresu môžu mať pozitívny vplyv na psychické zdravie.
 • Profesionálna pomoc: Pri závažných príznakoch je dôležité konzultovať s odborníkom na psychické zdravie, ktorý môže poskytnúť individuálnu terapiu a vhodné liečebné plány.

Vplyv na pracovný výkon brigádnika:

 • Pokles produktivity: Oslabnutá energia a strata motivácie vedú k zníženej pracovnej výkonnosti.
 • Absentizmus: Brigádnici môžu chýbať z práce častejšie, čo má negatívny vplyv na kontinuitu práce a tímovú dynamiku.
 • Tímová atmosféra: Zhoršené nálady a podráždenosť môžu spôsobiť napätie alebo konflikty medzi kolegami.

Je nevyhnutné venovať pozornosť týmto príznakom, identifikovať ich včas a hľadať spôsoby na zlepšenie psychického zdravia a pracovného výkonu.

Polokošile: styl a komfort ve vašem pracovním životě

Polokošile: styl a komfort ve vašem pracovním životě

05.10.2023

V pracovním prostředí je důležité najít správnou rovnováhu mezi pohodlím a profesionálním vzhledem. Polokošile je tím pravým oděvním kouskem, které vám může poskytnout to nejlepší z obou světů. S její lehkou látkou a elegantním designem je polokošile ideálním kandidátem na denní nošení do kanceláře, aniž byste obětovali svůj osobní styl. Jak ji ale  správně zkombinovat s dalšími prvky vašeho oblečení?

Historický průvodce pánských košil

Polokošile je dnes považována za jeden z nejvíce univerzálních a elegantních kousků pánského oblečení. Nicméně její kořeny jsou hluboko zakořeněny ve sportovním světě. Pojďme se společně podívat na cestu, kterou polokošile ušly od tenisových kurtů až po módní mola a nejoblíbenější dress code styly.

Počátky v tenisovém světě

Polokošile byla poprvé uvedena do módy francouzským tenisovým šampionem René Lacostem v roce 1926. Cílem bylo vytvořit oděv, který by byl pohodlný a funkční na tenisovém kurtu a zároveň udržoval eleganci a formalitu.

Golf a polo sportu

Po tenisových hráčích si polokošili oblíbili i golfisté a hráči polo. Polokošile poskytovala pohodlí a volnost pohybu, což bylo ideální pro tyto typy sportů.

Průnik do každodenní módy

V 50. a 60. letech 20. století začaly polokošile pronikat do každodenní módy, zejména díky značkám jako Lacoste a Ralph Lauren, které je propagovaly jako elegantní volbu pro každodenní nošení.

Rozkvět v preppy a casual stylu

V 70. a 80. letech se polokošile stala symbolem preppy stylu a casual elegance. Byla nošena mladými a starými lidmi a stala se základním kouskem v šatníku mnoha mužů. 

Různorodost

Během těchto dekád začali návrháři experimentovat s různými materiály, barvami a vzory, což vedlo k větší různorodosti v nabídce polokošil. 

Moderní den a všeobecná přijetí

V posledních desetiletích získala polokošile na popularitě jako všestranný kus, který se hodí jak pro pracovní, tak pro společenské příležitosti. Značky pokračují ve vylepšování designu, nabízejí více udržitelných možností a přizpůsobují se moderním módním trendům.

Proč zvolit polokošili do práce?

Všestrannost

Polokošile představuje dokonalou střední cestu mezi formálním a neformálním stylem. Je vhodná pro kancelářské prostředí, ale zároveň poskytuje uvolněný a příjemný vzhled. S polokošilí můžete snadno přejít od pracovního setkání k odpolednímu posezení s kolegy.

Pohodlí

Díky svému designu a materiálu je polokošile pohodlnou volbou na celý den. Propustnost tkaniny umožňuje vaší pokožce dýchat, což je zvláště příjemné během teplých letních měsíců.

 

Věděli jste, že většina látek, ze kterých jsou polokošile vyrobeny, jsou pleteniny? Nejčastějším pleteným vzorem pro polo je piqué.

Široká paleta stylů

Polokošile přicházejí v různých barvách, vzorech a materiálech, což vám umožní vybrat si styl, který nejlépe vyhovuje vašemu osobnímu vkusu.

Profesionální vzhled

I přes svou neformální náturu může polokošile poskytnout čistý a profesionální vzhled. Správná volba barvy a střihu může zvýraznit vaše profesionální postoje a ukázat vaši angažovanost v práci.

Snadná údržba

Většina polokošil je navržena tak, aby vydržela běžné praní a sušení, což zjednodušuje údržbu a udržuje vaši polokošili ve výborném stavu.

Možnost kombinování

Polokošile může být snadno kombinována s různými částmi vašeho šatníku, jako jsou saka, kalhoty nebo džíny, což umožňuje různorodé stylizace podle požadavků vašeho pracovního dne.

Jak a s čím polokošili nosit?

Polokošile je nepopiratelným pilířem mužského i ženského šatníku. Její jedinečná kombinace elegantního vzhledu a komfortu ji činí ideální volbou pro různé příležitosti.

Business casual styl

Polokošile je skvělou volbou pro pracovní prostředí, které vyžaduje business casual dress code. Muži mohou spárovat polokošili s kalhotami od obleku a elegantním páskem, doplnit outfit sakem a nebo mokasíny. Zkrátka polokošile je přesně pro ty, které zajímá, jak se obléknout elegantně a pohodlně.

Sportovní chic

Pro uvolněné, ale stále elegantní vzhledy je sportovní chic ideální. Můžete polokošili nosit s džínami nebo chinos a teniskami. Dokončete vzhled sportovními hodinkami a zvažte přidání baseballové čepice pro ležérní dotek.

Víkendová volnost

Víkendy vyžadují pohodlný, ale stylový vzhled, a polokošile je ideální volbou. Zvolte pohodlné džíny nebo kraťasy, spárujte je s polokošilí a doplňte je pohodlnými tenisky.

Stylové vrstvení

Vrstvení je klíčové, pokud jde o přizpůsobení vašeho outfitu různému počasí. Noste polokošili pod lehkým svetrem nebo sáčkem.

Doplňky a barvy

Volba správných doplňků a barev může výrazně ovlivnit výsledný vzhled. Polokošile přicházejí v široké škále barev. 

 

Zatímco klasické barvy jako bílá, černá a námořnická modrá jsou vždy bezpečnou volbou, nebojte se experimentovat s jasnějšími barvami nebo vzory, aby vaše oblečení vyniklo. 

 

Doplňky jako hodinky, náhrdelníky, náramky nebo elegantní tašky mohou dodat vašemu outfitu osobitost a eleganci.

Na závěr

Polokošile prošla dlouhou a fascinující cestou od sportovních hřišť až po módní mole a párty. Její jedinečná kombinace pohodlí a elegance z ní činí jednu z nejvíce milovaných a nositelných položek v pánském šatníku. 

 

Jak se módní trendy budou i nadále vyvíjet, lze očekávat, že polokošile zůstane základním kouskem, který muži po celém světě budou s hrdostí nosit.


Daniela Vaková, Obsahový specialista na optimalizaci webů z PoctiveSEO

Tím a tímová atmosféra na pracovisku

Tím a tímová atmosféra na pracovisku

29.06.2023

Význam tímu a tímovej práce

Každý z nás je členom rôznych kolektívov, či už ide o skupinu priateľov alebo pracovný tím. V pracovnom prostredí je taktiež možné vytvoriť kolektív priateľov, ak na pracovisku existuje dobrá atmosféra a tímová spolupráca.

 

Tímová práca a tímovosť

Tímová práca sa týka spolupráce členov tímu so zameraním dosiahnutia spoločného cieľa. Tímovosť je mäkkou zručnosťou, ktorú by si mali členovia tímu osvojiť, aby mohol tím správne fungovať.

Tvorba pozitívnej atmosféry

Komunikácia

Efektívna komunikácia medzi členmi tímu je nevyhnutná pre úspešnú spoluprácu. Aj v prípade home office je dôležité udržiavať sociálny kontakt a komunikáciu medzi kolegami navzájom. 

 

Definovanie cieľov

Presne stanovené ciele pomáhajú členom tímu pochopiť, čo sa od nich očakáva a minimalizuje sa tak duplicita vykonaných úloh.

 

Dôvera v tíme

Dôvera medzi členmi tímu je pilierom pre dobré pracovné výsledky a pozitívnu atmosféru. Budovanie dôvery je možné aj prostredníctvom činností mimo pracoviska, ako napríklad športové aktivity alebo posedenie na káve.

 

Tímové stretnutia

Pravidelné stretnutia tímu sú dôležité pre zdieľanie myšlienok, nápadov a spoločný brainstorming. Častejšie stretnutia vedú k vyššej produktivite tímu a minimalizácii chýb.

 

Rozvoj tímu

Vzdelávanie a rozvoj zručností tímu pomáhajú posilniť tímovú spoluprácu. Zamestnanci by mali mať príležitosť rásť nielen ako tím, ale aj individuálne.

 

Každý tím je jedinečný a neexistuje univerzálny recept na zlepšenie tímovej práce. Avšak, prostredníctvom efektívnej komunikácie, porozumenia a motivácie jednotlivcov v tíme je možné vytvoriť pozitívnu tímovú atmosféru a dosiahnuť lepšie výsledky tímu.

 

Účtovníctvo, náklady a údržba firemného auta

Účtovníctvo, náklady a údržba firemného auta

27.06.2023

Je prirodzené, že podnikatelia sa snažia o optimalizáciou svojich príjmov a výdajov tak, aby to bolo pre nich čo najvýhodnejšie. Významnou položkou v nákladoch môže byť práve nákup firemného auta. V súvislosti s autom však prichádzajú aj ďalšie náklady. Viete, ktoré z nich sú daňovo uznateľné? 

Auto na firmu

Takmer každý sa už stretol so slovným spojením „auto na firmu”, čo to ale znamená? Ak je auto zaradené od majetku firmy, tak ho môžete považovať za firemné auto. Znamená to teda, že si môže firma do daňových nákladov zaradiť napríklad palivo, poistenie auta, kúpnu cenu auta alebo aj výdavky na servis a opravy.

Výdavky na palivo

Náklady na pohonné hmoty (dále PHM) si môžete uplatňovať troma spôsobmi, a to: 

Vedenie podrobnej evidencie

Ak chcete 100 % pokrytie výdavkov na pohonné hmoty, je nutné, aby ste si viedli knihu jázd. Výdavky na pohonné hmoty sa prepočítavajú podľa spotreby vozidla, ktorá je uvedená v technickom preukaze. Tu ale môže nastať rozdiel medzi normovanou spotrebou a reálnou spotrebou. 

Satelitné sledovanie vozidiel

V prípade, že sledujete vozidlá prostredníctvom GPS zariadení, získate najefektívnejší nástroj na uplatnenie výdavkov za PHM. V tomto prípade si totiž môžete uplatniť celú sumu z nákupu pohonných hmôt, a to aj bez nutnosti prepočtu spotreby.

Paušálne výdavky z nákupu

Ak sa rozhodnete pre paušálne výdavky budete si vedieť uplatniť len 80 % z nákladov na nákup pohonných hmôt. V princípe však nie je nutné viesť žiadnu evidenciu ani prepočítavať spotrebu, stačí len raz ročne evidovať stav tachometra.

Technické zhodnotenie

Okrem pohonných hmôt môžete do nákladov zaradiť aj zariadenia, ktoré zvýšia hodnotu vášho vozidla. Za technické zhodnotenie možno považovať modernizáciu a rekonštrukciu automobilu. 

 

Pod modernizáciu patrí napríklad montáž nasledujúcich položiek: 

 • strešné okno

 • držiak na mobil do auta

 • ťažné zariadenie

 • alarm

 • autorádio

 • centrálne uzamykanie

 • imobilizér

 • elektrické ovládanie okien 

 

Za rekonštrukciu možno považovať napr: 

 • montáž deliacej priečky medzi prednými a zadnými sedadlami

 • zmenu nákladnej časti vozidla z prepravy nákladu na prepravu osôb

 • montáž splynovača a pod.

 

Pozor: Aj pri technickom zhodnotení je dôležitá nákupná cena. V prípade, že prekročíte sumu 1 700 €, dané zariadenie sa zaraďuje do nákladov postupne, formou odpisov. 

Údržba a servis

Medzi prevádzkové náklady patrí aj umývanie auta v autoumývačke, výmena pneumatík, kúpa lekárničky, tepovanie, poplatky za technickú a emisnú kontrolu atď. V prípade, že si nie ste istý, či položka je vhodná alebo nie poraďte sa so skúseným účtovníkom. 

Využitie auta na súkromné účely

Niektorí podnikatelia ale aj zamestnanci zvyknú používať firemné auto aj na svoje súkromné účely. V takom prípade, nie je možné uplatniť všetky výdavky ako daňový náklad, ale iba tie, ktoré boli vynaložené na pracovné cesty.


Natália Várošová, Špecialista na optimalizáciu webov - Naučte sa, ako nastaviť základné SEO on page faktory na svojom webe

Ako je dnes na pracovisku vnímané tetovanie?

Ako je dnes na pracovisku vnímané tetovanie?

22.06.2023

Tetovanie má svoje korene na ďalekom východe, kde tvorilo bežnú súčasť tamojšej kultúry v krajinách ako Japonsko, Čína a Filipíny. Neskôr však prestalo byť také populárne.

Druhá svetová vojna vytvorila o tetovaniach nie veľmi dobrú mienku, keď boli neetickým spôsobom používané na označovanie židov formou čísel.

 

Počas socializmu sa tetovania tiež netešili veľkej obľube, pretože sa považovali za symbol kriminality a hanby. Spoločnosť ich všeobecne odsúdila a zavrhla.

 

Dodnes existuje mnoho zamestnávateľov, ktorí majú voči tetovaniu predsudky. Potetovaná koža je nimi vnímaná ako prejav neprofesionality a často nemajú dôveru voči pracovníkovi a jeho schopnostiam. Namiesto toho sa často sústreďujú na tetovania a zanedbávajú jeho vzdelanie a skúsenosti.

 

Na pracovisku sa od zamestnancov vyžaduje, aby si tetovania zakryli, bez ohľadu na to, či pracujú vo verejnej správe, zdravotníctve alebo v iných odvetviach. Je jasné, že predsudky zakorenené v histórii bránia mnohým ľuďom prekonať odpor k tetovaniam a pre zamestnancov to vytvára problém získať zamestnanie alebo udržať si svoju súčasnú prácu.

 

Dnes je tetovanie často vnímané ako forma umenia, prejav náboženského presvedčenia, alebo vyjadrenie osobnosti a individuality. Avšak potrvá ešte veľa rokov, kým sa predsudky voči tetovaniam úplne rozplynú a zmiznú.

 

Je dôležité si uvedomiť, že tetovanie na tele nie je aicky znakom nebezpečnosti alebo zlých pracovných návykov. Je to prejav individuality a vkusu. 

Pokiaľ tetovanie nie je nevhodné alebo urážlivé, malo by byť tolerované a postupne prijímané ako normálna súčasť ľudskej identity.

 

Prokrastinujete často?

Prokrastinujete často?

14.06.2023

Prokrastinácia sa môže na prvý pohľad javiť ako neškodný oddych, no v skutočnosti náš organizmus vyčerpáva. Je dôležité si uvedomiť, že má na nás negatívny vplyv a nemôžeme ju považovať za niečo, čo by sme mali denne praktikovať.

 

Ak chceme prokrastináciu prekonať, je potrebné pracovať na sebakontrole a disciplíne. Stanovte si jasné ciele a rozdeľte si úlohy a povinnosti. Týmto spôsobom získate lepší prehľad a bude oveľa jednoduchšie ich začať plniť.

 

Súčasne je dôležité minimalizovať rušivé vplyvy, ako sú sociálne siete, ktoré sú v súčasnosti  hlavným “žráčom” času. Vytvorte si pracovné prostredie, kde sa budete vedieť lepšie sústrediť. 

 

Ak stratíte o danú prácu alebo štúdium záujem a začnete pociťovať nechuť, pokúste sa nájsť hlbší význam v tom, čo robíte. Uvedomte si, že ide o dôležitý krok smerom k dosiahnutiu vašich cieľov a ako vám táto činnosť pomáha rásť a rozvíjať sa.

 

Prekonanie prokrastinácie je proces, ktorý si vyžaduje vašu trpezlivosť a úsilie. Avšak, ak si stanovíte jasné ciele, vytvoríte si priaznivé pracovné prostredie, nájdete motiváciu vo svojich úlohách a zároveň si doprajete oddych, budete schopní efektívnejšie využívať svoj čas a dosahovať lepšie výsledky.

 

Zbavte sa tohto obmedzujúceho návyku a začnite žiť produktívnejší a vyváženejší život plný úspechov. 

 

Čo si obliecť na pracovný pohovor?

Čo si obliecť na pracovný pohovor?

06.06.2023

Prvý dojem má veľký význam, a to platí dvojnásobne pri pracovnom pohovore. Je preto nevyhnutné, aby ste si na stretnutie priniesli nielen svoje skúsenosti a osobnosť, ale aj vhodný outfit. 

 

Tým, že sa objavíte na stretnutí vo vhodnom oblečení, ukazujete záujem o prácu a dokazujete, že ste sa na stretnutie dôkladne pripravili. 

 

Praktickým rozhodnutím je pred stretnutím zoznámiť sa s firemnou kultúrou a vybrať vhodný typ oblečenia. Všeobecne platí, že čím vyššiu pozíciu si snažíte získať, tým formálnejšie by ste sa mali obliecť. 

 

Pre mužov je najvhodnejší oblek. Pri výbere obleku je dôležité zvoliť jednofarebnú košeľu a vyhnúť sa vzorom, ak je oblek už sám osebe vzorovaný.

 Dôležité je tiež zladiť opasok a topánky - podľa pravidiel etikety by mali byť topánky rovnakej farby ako opasok. Napríklad, ak je opasok hnedý, vyberte topánky rovnakého odtieňa. 

 

Pre dámy je výber trochu rozmanitejší. Môžete zvoliť sukňu, šaty alebo nohavice - akúkoľvek z týchto možností. Ak sa rozhodnete pre nohavice, mali by mať klasický strih, ak pre sukňu jej dĺžka by mala byť minimálne po kolená.

Na vrch si môžete obliecť vhodnú blúzku a skombinovať ju so sakom, kabátom alebo vhodnou bundou. Je dôležité vyhnúť sa výstrihom alebo blúzkam, ktoré sú príliš priesvitné. Bez ohľadu na počasie by dámy nemali zabúdať na pančuchy. Pokiaľ ide o topánky, zvoľte jednoduchší dizajn s uzavretou špičkou. 

Ak zvolíte topánky s podpätkom, je vhodné, aby mal opätok strednú výšku. 

Balerínky sú tiež dobrou alternatívou v prípade kostýmu alebo nohavíc. Na stretnutí by ste nemali vykonávať niektoré činnosti. 

 

Určite by ste mali dbať na svoj vzhľad a prísť na stretnutie upravení, s účesom a prípadne s diskrétnym líčením. Nie je vhodné prísť v špinavom a zničenom oblečení. Rovnako si treba dávať pozor na svoj slovník a vyberať vhodné výrazy.

 

Čaká vás pracovná cesta? Poradíme vám, ako sa pobaliť do príručnej batožiny

Čaká vás pracovná cesta? Poradíme vám, ako sa pobaliť do príručnej batožiny

27.05.2023

Čaká vás služobná cesta a vy neviete, kde vám hlava stojí? Okrem toho, že si musíte pripraviť prezentácie, zorganizovať stretnutia a napísať si zoznam vecí, musíte myslieť ešte aj na to, ako sa správne pobaliť do príručnej batožiny tak, aby vám pri bezpečnostnej kontrole polovica z nich neskončila v koši. Pozrite sa, čo všetko môžete do príručnej batožiny zabaliť a čo už tam rozhodne nepatrí.

 

Pokiaľ máte zakúpenú podpalubnú batožinu, dodržiavať prísne letiskové pravidlá nie je veda. Ak ale bude pracovná cesta trvať len pár dní a zamestnávateľ sa rozhodol ušetriť na vašej letenke, pobaliť všetky nevyhnutné veci len do príručnej batožiny bude problém. 

 

Povedzme si na rovinu, na niekoľko dní sa možno dokážete vzdať tej pútavej 500-stranovej knihy, ktorú máte práve rozčítanú. Ale aj vy ste len človek a bez nočného krému proti vráskam sa nepohnete ani na krok. Nemusíte zúfať, s našimi radami sa dokážete pobaliť tak, aby vám na služobnej ceste nič nechýbalo.

Príručná a podpalubná batožina

Aký je rozdiel medzi príručnou a podpalubnou (podanou) batožinou? 

 

Príručná batožina je tá, ktorú má cestujúci počas celej doby pri sebe a na palube lietadla ju umiestňuje pod sedadlo alebo do priestoru nad hlavami cestujúcich. Môže to byť kabelka, batoh, notebook, igelitová taška alebo nákup z duty-free. Najviac vecí zmestíte do kabínového kufra, ktorý však musí rozmermi musí spĺňať normy. 

 

Každá letecká spoločnosť povoľuje iný rozmer príručnej batožiny. Preto si treba skontrolovať podmienky spoločnosti, s ktorou letíte, a vybrať si zo širokej ponuky kabínových kufrov ten, ktorý vám vyhovuje.

 

Podpalubnú batožinu odovzdávate pri check-in pulte a je umiestnená v batožinovom priestore lietadla. Zvyčajne do nej môžete umiestniť viac ako 20kg, ale zároveň si za ňu priplácate a ak sa jej vzdáte, ušetríte desiatky eur. 

Čo všetko si môžete zobrať na palubu?

Príručný kufor so správnymi rozmermi teda už máte, a čo ďalej? Môžete ho síce napchať do prasknutia, nezabudnite však na to, že aj váha príručnej batožiny má obmedzenia. Zvyčajne by nemala prevýšiť 8 kg

 

Dobrou správou však je, že okrem kabínového kufra môžete mať na palube pri sebe aj malú kabelku, ruksak, notebook alebo fotoaparát, vďaka čomu sa ponúkajú ďalšie možnosti úložného priestoru.

 

Služobná cesta so sebou často prináša aj povinnosť obliecť sa formálne. Ako si ale pobaliť slušné oblečenie do príručnej batožiny tak, aby sa nepokrčilo? Žiaden strach, letiskové spoločnosti na takúto situáciu mysleli, a preto povoľujú zobrať si na palubu lietadla osobitne aj tašku na oblek.

 

Tip: Prezentácia, podklady a oblek pripravený. Viete, na čo ďalšie myslieť pri príprave na služobnú cestu?

 

Zároveň je v príručnej batožine povolené prevážať látky tekutej, pastovej a gélovej povahy, ale len za podmienky, že budú v samostatných nádobách s objemom maximálne 100 ml alebo 100 g. Musia byť hermeticky uzavreté alebo umiestnené v priehľadnom uzatvárateľnom vrecku. Dokopy nesmú prevýšiť kapacitu 1 litra

 

Tekutiny pre potreby diabetikov, inzulínové perá, sirup proti kašľu či roztok na kontaktné šošovky môžu byť prepravené v príručnej batožine aj vo väčšom množstve ako 100 ml bez lekárskeho potvrdenia. Takýmto spôsobom si teda aj v príručnej batožine môžete previezť kozmetiku, sprchové gély či svoj obľúbený parfum, bez ktorého by ste nešli na žiadne pracovné stretnutie.

 

Ak letíte z teplého klimatického pásma do krajiny, kde je chladnejšie, nedajbože za polárny kruh, bude vás čakať neľahká úloha pri balení zimných vecí. Keď nabudúce na letisku stretnete neboráka, ktorý má aj pri 30-stupňových horúčavách na sebe tri páry ponožiek, dva svetre a jednu zimnú bundu, budete už vedieť, že sa snažil ušetriť na podpalubnej batožine. V tomto prípade by asi stálo za to si priplatiť.  

 Ako prežiť bez vecí, ktoré na palubu nepatria?

Zoznam vecí, ktoré si na palubu zobrať nemôžete, je dlhý a často vie poriadne skomplikovať vaše plány. My vám však z vlastných skúseností vieme poradiť, čím tieto veci zameniť.  

 

Starostlivo ste si pobalili všetky krémy, parfum aj sprchový gél tak, aby ste sa zmestili do jedného litra, ale už vám nezostalo miesto na obyčajnú pitnú vodu? Veľmi dobre poznáme ten pocit, keď musíme hodiny čakať na svoj let a zo suchého letiskového vzduchu nás už poriadne smädí. Obyčajná voda v duty-free zóne však stojí toľko, čo výdatný obed v dobrej reštaurácii. 

 

Pribaľte si nabudúce do batoha prázdnu plastovú či sklenenú fľašu alebo pohárik. Na niektorých letiskách prefíkane tečie z kohútikov iba teplá voda, na iných je voda dokonca nepitná, takže si dávajte pozor na svoj žalúdok. Ale nájdu sa už aj také letiská, na ktorých je zdravie a pohodlie cestujúcich prednejšie než vidina rýchleho zárobku a vy sa môžete osviežiť z fontánky s pitnou vodou.

 

Ostré predmety si z pochopiteľných dôvodov do príručnej batožiny zobrať nemôžete. Keď teda nemáte zakúpenú podpalubnú batožinu, na pár dní sa budete musieť rozlúčiť s manikúrovými nožničkami aj pilníkom. Ak ale máte pocit, že bez nich neprežijete, čo tak skúsiť papierový pilník? Ani dáždnik s ostrým hrotom nie je povolený, môžete si však zobrať skladací dáždnik, alebo si rovno na tých pár dní skontrolovať predpoveď počasia a zbytočne ho so sebou neťahať.

 

Svoju 500-stranovú rozčítanú knihu ste boli donútení nechať doma, čo máte ale robiť celé tie hodiny na letisku? Odpoveďou je e-kniha, aj keď vám možno vôňa papiera lahodí viac. 

 

A ak patríte k tým, ktorí si radi krátia čakanie fajčením, nezabudnite, že zapaľovače akéhokoľvek druhu sa nemôžu prepravovať v príručnej ani podpalubnej batožine. Vzhľadom na charakter daného predmetu (tlaková nádoba s nebezpečnou horľavou látkou) je možné v leteckej doprave zapaľovač prevážať výlučne na „tele majiteľa", čiže umiestením vo vreckách oblečenia. Zapaľovač je nutné pred detekčnou kontrolou deklarovať. Pozor na ZIPPO zapaľovače, tie nemôžete prepravovať nijakým spôsobom, nezabudnite si teda ten svoj pred cestou vybrať z vrecka a nechať doma.

Veci, ktoré nepatria do podpalubia

Či už podpalubnú batožinu zakúpenú máte, alebo nie, existujú aj veci, ktoré je lepšie mať celý čas pri sebe. Sú nimi krehké veci, ktoré by sa neopatrným manipulovaním v podpalubí rozbili, alebo cennosti, za stratu ktorých vám letecká spoločnosť ani letisko neručia.

 

Do podanej batožiny nesmie cestujúci umiestniť ani žiadne elektronické prístroje, ako sú fotoaparát, videokamera, mobilný telefón, batérie a nabíjačky, prenosný počítač či čítačka kníh, a to z dôvodu prítomnej batérie. Musia sa preto prepravovať výhradne v príručnej batožine, alebo „na tele" cestujúceho.

 Ste športovec alebo muzikant?

Ak máte neobyčajnú profesiu, aj vaša služobná cesta bude neobyčajná. Ak k vášmu pracovnému výkonu nestačí len zobrať si laptop, ale chystáte sa prevážať bicykel, golfové palice alebo violončelo, mali by ste si poriadne naštudovať prepravné pravidlá vašej leteckej spoločnosti. 

 

Vo všeobecnosti sa takáto nadrozmerná batožina musí odovzdať pri check-ine do podpalubia. V prípade väčších hudobných nástrojov, ktoré by sa v podpalubí mohli poškodiť, si treba zarezervovať extra sedadlo v lietadle, za ktoré treba aj doplatiť.

Náš tip na záver

Nesnažte sa za každú cenu vopchať do svojej príručnej batožiny všetko. Urobte si v nej systém, môže sa totiž stať, že vám ju budú aj niekoľkokrát preverovať. Ušetrite si teda nervy a zoberte si len to najnutnejšie.

 

Možno vás aj napriek našim radám zastihol deň odchodu nepripravených, na letisku ste zistili, že polovicu vecí zo zoznamu ste zabudli a až teraz ste si spomenuli na cestovné poistenie. Máme pre vás dobrú správu, ešte stále sa stíhate poistiť online. Pojistit se můžete během pár minut a pojištění většinou platí okamžitě.

 

Tak teď už zbývá jen popřát šťastnou a úspěšnou pracovní cestu. 

 

Ema Bazhaykin, Specialista na optimalizáciu webov – Naučte sa, ako nastaviť základné SEO on page faktory na svojom webe

Obdobie letných brigád je tu!

Obdobie letných brigád je tu!

17.05.2023

Koniec školského roka je za rohom a s ním prichádza aj viac voľného času, čo je skvelá príležitosť začať brigádovať. Brigády ti ponúkajú oveľa viac než len zarábanie peňazí. Je to skvelá príležitosť na spoznávanie nových ľudí, získavanie cenných skúseností a rozširovanie obzorov.

 

Vo všeobecnosti môžu začať brigádovať žiaci stredných škôl a študenti dennej formy na vysokých školách, ktorí nedosiahli vek 26 rokov.

 

Ak preferuješ brigádu v blízkosti svojho domova, máš možnosť vybrať si konkrétnu lokalitu a prehľadávať ponuky v rôznych kategóriách, ako napríklad hostesing, hotelierstvo, administratíva a ďalšie. Na našej webovej stránke nájdeš brigády zoradené podľa krajov, čo ti uľahčí hľadanie práce v tvojom meste alebo tvojej dedine.

 

Pre tých, ktorí túžia po pracovných skúsenostiach v zahraničí, ponúkame aj brigády v rôznych krajinách.Práca v zahraničí ti poskytne príležitosť zdokonaliť sa v jazykoch, vytvoriť si medzinárodné priateľstvá a vyjsť zo svojej komfortnej zóny. Medzi obľúbené krajiny pre brigády patria USA, Nemecko, Česko a mnoho ďalších. 

 

Ak sa chceš dozvedieť, koľko presne si zarobíš, môžeš vyskúšať našu kalkulačku výplaty a odvodov. Jednoducho vyplň svoju hodinovú mzdu a počet odpracovaných hodín v danom mesiaci. Kalkulačka ti presne ukáže čistú sumu, ktorú dostaneš. 

 

Pred začatím brigády je dôležité myslieť na niekoľko vecí. Jednou z nich je správne vypracovaný životopis, ktorý zaujme zamestnávateľa a zvýši tvoje šance na získanie brigády. Ak plánuješ brigádu v zahraničí, priprav si aj verziu životopisu v inom jazyku. Nezabudni ani na motivačný list.

 

Ak hneď nenájdeš, čo hľadáš nestrácaj hlavu. Brigád na Slovensku stále pribúda, obzvlášť pred letom. Nezabúdaj neustále kontrolovať ponuky, aby ti tá tvoja vysnívaná neušla. 

 

5 vysnívaných prác každého z nás

5 vysnívaných prác každého z nás

12.05.2023

Mnohí z nás majú obavy z monotónnej práce. No zároveň túžime po zamestnaní, ktoré nás uživí a zabezpečí nás a našu rodinu. Pri výbere práce si stanovujeme určité kritériá a hodnotové priority. Avšak existujú pracovné pozície, kde hodnoty a očakávania smerujú úplne iným smerom. Práca môže byť zábavná nielen v zmysle, že nás baví, ale aj vo všeobecnom chápaní slova "zábava".

 

 1. Testovanie vína:

Ak ste nadšenými milovníkmi vína a zároveň radi zdieľate svoje dojmy na sociálnych sieťach, môžete sa stať someliérom. Táto práca vám umožňuje cestovať, objavovať nové kultúry a samozrejme, ochutnávať skvelé vína. Možno práve teraz objavíte svoju vysnívanú prácu, keďže vám prinesie nielen finančnú odmenu v podobe tisícov dolárov mesačne, ale zároveň sa nemusíte starať o ubytovanie.

 

 1. Ochutnávač sladkostí:

Staňte sa profesionálnym degustátorom sladkostí. Znie to ako sen, v ktorom budete ochutnávať rôzne pochúťky, dokonca aj tie, ktoré ešte len sú vo vývoji. Okrem toho, že si budete môcť vychutnať sladké potešenie, táto práca vám zabezpečí aj slušný príjem. Môžete si zarobiť až 55 € za hodinu degustácie, čo znamená až 2 200 € týždenne.

 

 1. Testovač  tobogánov:

Ak milujete cestovanie a trávenie času vo vode a exotických destináciách, môžete sa stať testerom tobogánov. Testovanie tobogánov zahŕňa hodnotenie ich výšky, rýchlosti a samozrejme, zábavnosti. V tejto vysnívanej práci si vyskúšate rôzne exotické tobogány a zarobíte si až 34 000€ za 6 mesiacov.

 

 1. Správca súkromného ostrova:

Jednoznačne najlepšou prácou na svete je byť správcom súkromného ostrova. Predstavte si život v luxusnej vile s bazénom na vlastnom súkromnom ostrove. Okrem toho, že sa budete kochať nádherným prostredím, táto práca vám prinesie aj veľkorysý príjem. Môžete si zarobiť až 100 000 dolárov. Samozrejme, táto práca si vyžaduje veľkú zodpovednosť, ale kto by nechcel mať celý ostrov len pre seba?

 

 1. Tester luxusných postelí:

Ak by sme sa hocikoho opýtali, akú činnosť by chceli robiť za peniaze, odpoveď by určite bola - spánok. A práve to je úlohou testera luxusných postelí. Vašou prácou bude pomáhať firmám vylepšovať kvalitu a pohodlie postelí tým, že v nich budete spávať . Táto práca vám môže priniesť mesačný príjem až 1000 libier.

 

Práca nemusí byť vždy stereotypná a nudná. Každý z nás by mal mať možnosť robiť to, čo ho baví a napĺňa. Nie vždy ide o tradičné a bežné zamestnanie, ale práve o zábavu. Ak si chceš aj ty nájsť prácu snov   na nič nečakaj a vytvor si svoj online životopis.

 

Najlepšie brigády počas strednej alebo vysokej školy

Najlepšie brigády počas strednej alebo vysokej školy

02.05.2023

Ako študenti, či už na strednej alebo vysokej škole, často narazíme na problém nedostatku času na prácu. Napriek tomu existuje množstvo brigád, ktoré nám umožňujú zarobiť si niekoľko hodín týždenne a získať pracovné skúsenosti.

 

Najlepšie miesta na hľadanie brigád sú školské a univerzitné platformy, kde sa ponúkajú práce v oblasti, ktorú študujeme, a je tak jednoduchšie získať prax. Okrem toho, môžeme tiež skúsiť hľadať na webových stránkach, ktoré ponúkajú širokú škálu pracovných miest v rôznych oblastiach.

 

Erasmus stáže sú skvelou príležitosťou pre tých, ktorí chcú získať pracovné skúsenosti v zahraničí a zarobiť si peniaze navyše. Najvhodnejšou brigádou je tá, ktorá nám umožní získať skúsenosti v oblasti, ktorú študujeme.

 

Študenti najčastejšie pracujú v gastro priemysle, administratíve, hotelierstve a cestovnom ruchu, informačných technológiách, distribúcii a rozvoze a v ďalších oblastiach. 

Ak ste vlastníkom certifikátov  z rôznych kurzov, máte výhodu aj pri hľadaní práce v oblasti IT, kde vám často umožnia pracovať z domu a zefektívniť tak svoj čas.

Simulácia pracovného pohovoru

Simulácia pracovného pohovoru

25.04.2023

Keď sa hovorí o pracovnom pohovore, väčšina z nás zareaguje s nervozitou. Pre niektorých je to rozhodujúci moment, ktorý môže znamenať získanie vysnívaného zamestnania. Snažíme sa pri pohovore urobiť čo najlepší dojem, ale stres a nedostatočná príprava nám to môžu prekaziť.

 

Simulátor pracovného pohovoru pomáha s prípravou na tento dôležitý moment. Na základe  pozície, o ktorú sa uchádzaš, ti bude vygenerovaných niekoľko otázok, ktoré by ti mohol personalista položiť na skutočnom pohovore. Tieto otázky ti pomôžu pripraviť sa na nečakané situácie a zvýšiť tvoju sebavedomosť.

 

Nie je možné povedať, že existujú správne alebo nesprávne odpovede na otázky, ale simulátor ti pomôže pochopiť, aké odpovede sú preferované. Je dôležité, aby si na otázky odpovedal úprimne a autenticky.

 

Simulátor vyhodnotí tvoju úspešnosť na základe odpovedí na 10 otázok, pričom každá z nich má hodnotenie po 2 body. Jeho cieľom je odhaliť tvoje nedostatky a pomôcť ti ich odstrániť. Simulátor by ti mal tiež pomôcť zbaviť sa stresu a nervozity, ktoré môžu negatívne ovplyvniť výkonnosť na skutočnom pohovore.

 

Treba však pamätať na to, že simulátor nepozná presne otázky, ktoré ti položí personalista na skutočnom pohovore. Je dôležité byť pripravený na nečakané situácie a zachovať chladnú hlavu, aby si mohol odpovedať s rozvahou a úprimne.

 

Ako súčasť prípravy na pohovor je dôležité mať aj moderný a aktuálny životopis. Životopis si môžeš vytvoriť pomocou online šablón, aby si zaujali personalistu a zvýšili svoje šance na úspech.

 

Vyhľadavávanie

Sociálne siete


Fatal error: Uncaught exception 'Gss_Response_Exception' with message 'Cannot send headers; headers already sent in /www/v/i/u71096/public_html/library/Gss/Response/Abstract.php, line 564' in /www/v/i/u71096/public_html/library/Gss/Response/Abstract.php:299 Stack trace: #0 /www/v/i/u71096/public_html/library/Gss/Response/Abstract.php(317): Gss_Response_Abstract->canSendHeaders(true) #1 /www/v/i/u71096/public_html/library/Gss/Response/Abstract.php(744): Gss_Response_Abstract->sendHeaders() #2 /www/v/i/u71096/public_html/library/Gss/App.php(117): Gss_Response_Abstract->sendResponse() #3 [internal function]: Gss_App->shutdown() #4 {main} thrown in /www/v/i/u71096/public_html/library/Gss/Response/Abstract.php on line 299